Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika v najrazličnejših sporazumevalnih situacijah.
Dve učni uri v tem semestru sta namenjeni razvijanju komunikacijskih sposobnosti in strategij v komunikaciji ter se na praktičen način ponavlja in poglablja sistemsko znanje slovnice pridobljenega na prvi stopnji študija (skladnja, leksikologija, besedotvorje); poudarek je zlasti na razvijanju sintaktičnih konstrukcij, praktični uporabi besedotvornih pravil, širjenju besednega zaklada s sinonimi, antonimi itd. Vadi se predvsem praktično sporazumevalna funkcijska zvrst, tvorjenje pisnih besedil in ustno sporazumevanje se osredotočata na rabo situacijsko primernih sporazumevalnih sredstev. V okviru lektorskih in seminarskih vaj študentje analizirajo, ustvarjajo in prevajajo različna besedila, v ustni komunikacijski pa vadijo in bogatijo svoje sporazumevalne zmožnosti pri različnih vrstah govornih nastopov (diskusija, reševanje problemov v dialogu, spontano izražanje mnenj itd.)
Dve učni uri sta namenjeni spoznavanju socialne in regionalne zvrstnosti jezika (stratifikacija) s praktičnega vidika; na konkretnih besedilih in posnetkih iz vsakdanjega življenja so predstavljene najbolj pogostne jezikovne zvrsti (pogovorni jezik, oz. narečja in nadnarečja; sleng, žargon in druge socialne in funkcijske zvrsti ipd.). Študentje se naučijo prepoznavati različne zvrsti narodnega jezika, zavedajo se (ne)primernosti rabe določenih variant v konkretnih jezikovnih situacijah.

Tematski sklopi: Življenjske poti, Šport in zdravi življenjski slog, Delo in denar, kultura in umetnost, Mediji in tehnologija, zgodovina Slovaške, ekološke teme, migracije in narodnostne manjšine na Slovaškem, Slovaška in regije

Gabriková, Adela a kol. Krížom-krážom B2. Bratislava, FiF UK, 2014.
Machata, Martin. Po Slovensku po slovensky. Učebnica slovenského jazyka pre pokročilých B2 - C1. Záhreb, FF Press, 2017.
Mislovičová, Sibyla a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava, Veda, 2020.
Kyseľová, Miroslava – Sojda, Sylwia. Uži si slovenčinu. Čítanka s cvičeniami pre stredne pokročilých. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/uzi_si_…
Považan, Matej. Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Bratislava, Veda, 2010.
Mistrík, Jozef. Štylistika. Bratislava, Veda, 2021.
Slovaška zgodovina (ur. E. Mannová). Ljubljana, SM, 2005.
Šalingová-Ivanová, Mária – Šaling, Samo – Maníková, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Bratislava – Veľký Šariš, Samo, 2002.
Weidlerová, Anna – Weidler, Ernest. Sloh na dlani. Pomôcka pre študentov, učiteľov a všetkých používateľov jazyka v každodennom živote. Bratislava, Príroda, 2003.
Findra, Ján. Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin, Osveta, 2005.
Žigová, Ľudmila. Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1-B2, Bratislava, FiF UK, 2014.
Slovarji:
Krátky slovník slovenského jazyka. Matica slovenská, 2020.
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2004.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G). Bratislava, 2006.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L). Bratislava, 2011.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (M - N). Bratislava, 2015.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (O - P). Bratislava, 2021.
Viktor, Smolej. Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana, 2005.
Revije:
Slovenská literatúra – https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=52
Slovenská reč – https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
Slovenské divadlo – https://www.sav.sk/index.php?doc=journal&journal_no=29
Slovenčinár – http://www.sausba.sk/page.php?id=12
História – https://www.historiarevue.sk/index.php?id=archiv2018
Príbehy 20. storočia – https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/
Kapitál noviny – https://kapital-noviny.sk/archiv/
Magazín Denníka N – https://noviny.dennikn.sk/