Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Vsebina

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika v najrazličnejših sporazumevalnih situacijah.
Dve učni uri v tem semestru sta namenjeni razvijanju komunikacijskih sposobnosti in strategij v komunikaciji ter se na praktičen način ponavlja in poglablja sistemsko znanje slovnice pridobljenega na prvi stopnji študija (skladnja, leksikologija, besedotvorje); poudarek je zlasti na razvijanju sintaktičnih konstrukcij, praktični uporabi besedotvornih pravil, širjenju besednega zaklada s sinonimi, antonimi itd. Vadi se predvsem praktično sporazumevalna funkcijska zvrst, tvorjenje pisnih besedil in ustno sporazumevanje se osredotočata na rabo situacijsko primernih sporazumevalnih sredstev. V okviru lektorskih in seminarskih vaj študentje analizirajo, ustvarjajo in prevajajo različna besedila, v ustni komunikacijski pa vadijo in bogatijo svoje sporazumevalne zmožnosti pri različnih vrstah govornih nastopov (diskusija, reševanje problemov v dialogu, spontano izražanje mnenj itd.)
Dve učni uri sta namenjeni spoznavanju socialne in regionalne zvrstnosti jezika (stratifikacija) s praktičnega vidika; na konkretnih besedilih in posnetkih iz vsakdanjega življenja so predstavljene najbolj pogostne jezikovne zvrsti (pogovorni jezik, oz. narečja in nadnarečja; sleng, žargon in druge socialne in funkcijske zvrsti ipd.). Študentje se naučijo prepoznavati različne zvrsti narodnega jezika, zavedajo se (ne)primernosti rabe določenih variant v konkretnih jezikovnih situacijah.

Tematski sklopi: Življenjske poti, Šport in zdravi življenjski slog, Delo in denar, kultura in umetnost, Mediji in tehnologija, zgodovina Slovaške, ekološke teme, migracije in narodnostne manjšine na Slovaškem, Slovaška in regije