Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Vsebina

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika.
Dve uri sta namenjeni področjema publicistične in strokovno administrativne zvrsti. Študentje berejo, analizirajo, ustvarjajo in prevajajo različna publicistična besedila (poročilo, članek, recenzija, intervju, polemika, reklama itd.) in uporabna besedila administrativnega strokovne zvrsti (npr. življenjepis, motivacijsko pismo, uradno pismo, prošnja, pritožba), seznanijo se tudi s posebnostmi poslovnega jezika (ponudba, naročilo, pogodba itd.) Uporaba učnih strategij pri načrtovanju in izvajanju učnega procesa oz. tekoče snovi, ki jo obravnavamo.
Dve uri sta namenjeni branju, analiziranju in prevajanju umetnostnih besedil. Poudarek je na jezikovni plati besedil, študent svoje teoretično znanje funkcijske zvrsti umetnostnih besedil in stratifikacije jezika aplicira na konkretna analizirana besedila. S tem se pripravlja na nadaljnjo strokovno delo z literarnimi besedili (magistrska naloga, prevod). Ure vključujejo tudi elemente kreativnega pisanja v tujem jeziku. V daljših govornih nastopih študentje vadijo svoje sporazumevalne zmožnosti: jasno in natančno opisati zahtevne vsebine, pri tem smiselno povezati tematske točke; natančno izražati svoje misli in poglede ter o njih diskutirati, jih utemeljiti z argumenti; predvsem gre za literarne, kulturne ali splošno humanistične teme vezane na študirani jezik. Uporaba učnih strategij pri načrtovanju in izvajanju učnega procesa oz. tekoče snovi, ki jo obravnavamo.

Tematski sklopi: Socialna država in socialna neenakost, Človeške pravice in enakopravnost spolov, Jezik in jezikovna kultura, Znanost in tehnologija, Umetnost in kultura, Civilizacija in vrednote.
Prevajanje in tvorjenje umetnostnih, publicističnih in strokovnih besedil.