Nova grščina, začetni tečaj

Nova grščina, začetni tečaj

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Unuk Lara, prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Predmet je zasnovan kot začetno seznanjanje z novogrškim standardnim jezikom. Sestavljen je iz predavanj in vaj.
1. predavanja
Izhodišče je obravnava novogrškega standardnega jezika s sinhronega vidika. Ker se predpostavlja poznavanje stare grščine, so posamezne jezikovne značilnosti obravnavane tudi z ozirom na staro grščino. Predmet pregledno obravnava poglavitne značilnosti novogrške slovnice od glasoslovja, ki mu je spričo velikih sprememb, ki ga je le-to doživelo na prehodu v novo grščino, namenjena posebna pozornot, do oblikoslovja in skladnje. Zaradi kontinuitete s staro grščino je pri obravnavi oblikoslovja in skladnje poudarek na jezikoslovnih lastnostih, ki novo grščino ločijo od stare grščine.
2. vaje
Osvaja se osnovno besedišče nove grščine, razvijajo se sposobnosti razumevanja vsakodnevne govorne in pisne komunikacije in uspešnega sodelovanja v njej. Obravnavajo se primeri manj zahtevnih neliterarnih pisnih sporočil v novi grščini.