Obča andragogika

Obča andragogika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ličen Nives

Andragogika kot znanstvena disciplina.
Izobraževanje odraslih kot profesionalno polje.
Koncept odraslosti. Značilnosti odraslega. Eksistencialne teme v odraslosti in učenje.
Izobraževanje odraslih in koncept vseživljenjskega učenja.

Teorije o izobraževanju odraslih in pomembnejši avtorji: zgodovina izobraževanja odraslih.

Izobraževanje odraslih in spremembe (socialne, kulturne, biološke, tehnološke…).

Področja izobraževanja odraslih in nosilci izobraževanja odraslih.

Izbrane monografske teme: sodobni izzivi (npr. pismenost, migracije in izobraževanje migrantov, multikulturnost, učeča se organizacija, izobraževanje starejših, izobraževanje odraslih za trajnostni razvoj).

Rocco, T., Smith, C., Mizzi, R., Merriweather, L., Hawley, J. (ur.). (2021). The Handbook of Adult and Continuing Education. Sterling: American Association of Adult and Continuing Education.
Ličen, N. (2009). Uvod v izobraževanje odraslih. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Ličen, N. (2020). Kompendij. Šudijsko gradivo za predmet Obča andragogiko. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
Ličen, N. (2020). Raziskovalnice. Študijsko gradivo za seminar pri predmetu Obča andragogika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
Merriam, S., Bierema, L. (2014). Adult Learning. Linking Theory and Practice. San Francisco: Jossey Bass
Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopni v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles accesible in libraries and on the web.