Oblikoslovje poljskega jezika I

Oblikoslovje poljskega jezika I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

Položaj morfologije v jezikovni strukturi. Razmerje med fleksijo in besedotvorjem. Predstavitev osnov morfematike in vrst morfemov (korenski, slovnični, besedotvorni), slovničnih kategorij, besednih vrst in razvrstitvenih meril. Pregled besednih vrst in njihovih slovničnih kategorij. Pregled pregibnih besednih vrst: samostalnik (spol, živost-neživost, število, sklon), glagol (vid, način, čas, naklon, oseba, spregatveni tipi), pridevnik (spol, sklon, število, stopnjevanje), zaimek (vrste zaimkov in pregibanje), števnik (vrste števnika in pregibanje). Nepregibne besedne vrste: prislov, veznik, predlog, členek, medmet.