Osnove sociološkega raziskovanja I

Osnove sociološkega raziskovanja I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kogovšek Tina

Študenti in študentke se bodo seznanili s temeljnimi raziskovalnimi paradigmami (pozitivizem, interpretativna paradigma, kritična paradigma, postmodernizem, feminizem) ter s ključnimi kvantitativnimi načini zbiranja podatkov (anketa, uradna statistika, nereaktivno raziskovanje) ter osnovami statistične analize podatkov. Naučili se bodo razlikovati med različnimi raziskovalnimi pristopi, njihovimi cilji, prednostmi in slabostmi ter uporabiti najprimernejši pristop za konkretni raziskovalni problem. Pridobili bodo razumevanje razmerja med teorijo in empiričnim raziskovanjem. Spoznali bodo osnovne elemente in načela kvantitativnih raziskovalnih načrtov, vzorčenja in korake pri načrtovanju in izvedbi kvantitativne raziskave. Spoznali bodo osnovna načela in dileme etike družboslovnega raziskovanja.

- Ferligoj, A. (1995): Naloge iz statistike. Samozaložba, Ljubljana.
- Ferligoj, A. (1995): Osnove statistike na prosojnicah. Samozaložba, Ljubljana.
- Neuman, W. L. (2003): Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Allyn and Bacon, Boston.
- Toš, N., Hafner-Fink, M. (1998): Metode družboslovnega raziskovanja. FDV, Ljubljana.
- Vehovar, V. in Kalton, G. (2001): Vzorcenje v anketah. FDV, Ljubljana.
Obvezna literatura bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.
Basic literature will be renewed with new relevant texts available, each time.