Pedagoška metodologija

Pedagoška metodologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mažgon Jasna

- Uvod.
- Osnovne metode pedagoškega raziskovanja.
- Vrste pedagoških raziskav.
- Empirične in teoretske raziskave. Deskriptivne in eksplikativne raziskave. Temeljne in uporabne raziskave. Razvojne raziskave. Evalvacijske raziskave. Longitudinalno in transverzalno raziskovanje. Zgodovinske raziskave.
- Induktivna in deduktivna spoznavna pot na področju vzgoje in izobraževanja. Viri pedagoških raziskav.
- Faze neeksperimentalne empirične raziskave.
- Postopki zbiranja podatkov v pedagoškem raziskovanju: ankete intervjuji, merske lestvice, lestvice stališč, sociometrični postopki in sistematično opazovanje, inštrumenti za merjenje znanja. Uporaba literature pri raziskovanju. Vsebinski izpiski iz virov. Bibliografski podatki o virih. Dokumentiranje citatov, povzetkov in ostalega z ustrezno navedbo virov.
- Poročilo o raziskavi. Struktura poročila pri temeljnih vrstah raziskav.

- Sagadin, J. (1993). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana: ZRSŠS, str.1-248.
- Sagadin, J. (1991). Razprave iz pedagoške metodologije. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, str. 1-256.
- Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. izd.). Zagreb: Educa, 1-156.
- Cencič, M. (2009). Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 1-160.
- Mažgon, J. (2008). Razvoj akcijskega raziskovanja na temeljnih postavkah kvalitativne metodologije. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Seznam literature se vsako leto sproti dopolnjuje.