Pedagoška praksa iz umetnostne zgodovine

Pedagoška praksa iz umetnostne zgodovine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Dolšina Delač Marjana, prof. dr. Germ Martin

Pedagoška praksa se izvaja pri učiteljih umetnostne zgodovine in likovne umetnosti v devetletkah in srednjih šolah v Sloveniji ter v galerijskih in muzejskih ustanovah, s katerimi ima Oddelek za umetnostno zgodovino sklenjen dogovor o sodelovanju.
Na tritedenski pedagoški praksi mora študent:
- opraviti 14 ur hospitacij;
- opraviti 6 ur samostojnih nastopov (od tega vsaj trije nastopi z različno učno vsebino);
- opraviti vsaj 8 ur sodelovanja z mentorjem;
- opraviti 12 ur dodatnih dejavnosti na šoli/galeriji/muzeju ali izven navedenih institucij (npr. pogovor z vodstvom šole, s šolsko svetovalno službo, s knjižničarjem ali drugimi učitelji; individualne ure z učenci s posebnimi potrebami ipd.);
- opraviti najmanj 40 ur domačega dela (priprava učnih priprav, priprava na nastope, dnevnik);
- urediti zbirno mapo (dnevnik) pedagoške prakse.

1. Paulič, Olga (2006): Študentova priprava za pouk umetnostne zgodovine in likovne umetnosti (interno gradivo za študente). Didaktika umetnostne zgodovine. Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Ljubljana.
2. Paulič, Olga (2007): Dnevnik pedagoške prakse (zbirna mapa). Didaktika umetnostne zgodovine. Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Ljubljana.
3. Paulič, Olga (2007): Priročnik za pedagoško prakso za učitelje mentorje umetnostne zgodovine in likovne umetnosti. Didaktika umetnostne zgodovine. Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Ljubljana.