Poglavja iz italijanske sintakse

Poglavja iz italijanske sintakse

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Vsebina

- Stavčni členi in stavčna analiza.
- Italijanska skladnja, problemi analize besedil s posebnim poudarkom na besedilno problematičnih jezikovnih prvinah (npr. člen, adverbiali, klitike, besedni red).
- Analiza odlomka izbranega besedila.