Poklicna pedagogika in andragogika

Poklicna pedagogika in andragogika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela

1. Pojem in predmet poklicne pedagogike in andragogike, pojem poklicnega izobraževanja.
2. Razvoj in struktura različnih sistemov poklicnega izobraževanja mladih in odraslih s posebnim ozirom na različne oblike alternacije
3. Mednarodni akti in konvencije s področja poklicnega izobraževanja
4. Razvoj sistema poklicnega izobraževanja pri nas, stanje, prednosti in slabosti obstoječega sistema. Trendi razvoja, izhodišča in konceptualizacija.
5. Profili dela, profili poklica in njihova aplikacija na programe poklicnega izobraževanja. Medsebojna povezanost in metodološki pristopi.
6. Poklicni standrad ? pojem, struktura in metodologija Razvojni trendi na področju kvalifikacij, njihova vsebina in strukturne spremembe v sodobnih pogojih. Dekvalifikacijski trendi in njihovo preseganje.
7. Kompetence, pojem in razvoj, odnos med kompetenco, kvalifikacijo in poklicem. Segmentacije in notranja delitev v razvoju kvalifikacij, značilnosti posameznih skupin delavcev in trg dela.
8. Poklicna socializacija, pojem, razvoj, oblike. Spremembe in značilnosti poklicne socializacije mladih in odraslih v sodobnih pogojih.
10. Poklicna samoreprodukcija in problemi poklicne resocializacije odraslih.
11. Razvoj znanosti in tehnologije in njen vpliv na strukturo dela:
a) Znanstvena organizacija dela, tejlorizem in njegove posledice za razvoj kvalifikacij
Vpliv sprememb v strukturi dela v sekundarnem in tercialnem sektorju na:
a) sistem izobraževanja, posebej poklicnega
b) programsko strukturo poklicnega izobraževanja
c) procese pridobivanja poklicnih znanj

- Muršak, J. (2001): Kompetence kot osnova razvoja sodobnih sistemov poklicnega izobraževanja. V: Sodobna pedagogika št. 4, str. 66 – 80
- Muršak, J. (2002): Duševni obraz človeka v dobi strojev ali poklic kot najvišja oblika dela. V.: Sodobna pedagogika, št. 4, str. 114 - 131
- Muršak, J. (2004): Vseživljenjsko učenje in izobraževanje - evropski izziv za »šolo kot pripravo na izobraževanje odraslih« . V:Vzgoja in izobraževanje, št. 1
- Tome, M. (1999): Poklicno izobraževanje v preteklosti na Slovenskem. V: Sodobna pedagogika št2 str. 102 -124-
- Tome M.(1999): Priprava in uvajanje novega sistema poklicnega izobraževanja 1992 - 1996 V: Sodobna pedagogika št. 3 str. 148 – 162
- Muršak, J., T. Vidmar (2001): Čemu rabi splošnoizobraževalni del v srednjem poklicnem izobraževanju. V: Sodobna pedagogika št. 5, str. 112 – 130
- Vidmar, T.( 2001): Splošne vsebine v poklicnem in strokovnem izobraževanju v izbranih evropskih državah. V: Sodobna pedagogika št. 4, str. 80 – 108
- Lundahl. L. (2011): Paving the way to future? Education and young Europeans' path to work and independence. V: European Educational Research Journal, št. 2/2011, str. 168-178
- Medveš, Z. (2013): Poklicno izobraževanje je pred desetletjem skrenilo na slepi tir. V: Sodobna pedagogika 2013/1, str. 10 – 31
- Muršak, J., Javrh, P., Kalin, J. (2011) Poklicni razvoj učiteljev. Ljubljana: ZI FF. (str. 17-30, 31-46)
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS 2011 (2011). Ljubljana: MŠŠ. str. 161-274, 369-418
- Mursak, J. (2010): Vocational Education and Training between school and Labour Market Horlivka: Institut for foregin language.
- Muršak, J. (2010): General Education in the Function of Labour Market Needs and/or Personal Development. V: Odgojne znanosti, št. 12/2010, št. 1, str. 185 – 196
- Muršak, J: (2009): Kriza poklicne identitete: vloga poklicnega in strokovnega izobraževanja. v: Sodobna pedagogika, št. 1/2009, str. 154 – 169
- Muršak, J. (2012): Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana:CPI
- Muršak, J.(2008): Ocenjevanje v kompetenčno zasnovanih programih. V.: Sodobna pedagogika 2008 Posebna številka