Poklicna pedagogika in andragogika

Poklicna pedagogika in andragogika

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela, red. prof. dr. Muršak Janko

Vsebina

1. Pojem in predmet poklicne pedagogike in andragogike, pojem poklicnega izobraževanja.
2. Razvoj in struktura različnih sistemov poklicnega izobraževanja mladih in odraslih s posebnim ozirom na različne oblike alternacije
3. Mednarodni akti in konvencije s področja poklicnega izobraževanja
4. Razvoj sistema poklicnega izobraževanja pri nas, stanje, prednosti in slabosti obstoječega sistema. Trendi razvoja, izhodišča in konceptualizacija.
5. Profili dela, profili poklica in njihova aplikacija na programe poklicnega izobraževanja. Medsebojna povezanost in metodološki pristopi.
6. Poklicni standrad ? pojem, struktura in metodologija Razvojni trendi na področju kvalifikacij, njihova vsebina in strukturne spremembe v sodobnih pogojih. Dekvalifikacijski trendi in njihovo preseganje.
7. Kompetence, pojem in razvoj, odnos med kompetenco, kvalifikacijo in poklicem. Segmentacije in notranja delitev v razvoju kvalifikacij, značilnosti posameznih skupin delavcev in trg dela.
8. Poklicna socializacija, pojem, razvoj, oblike. Spremembe in značilnosti poklicne socializacije mladih in odraslih v sodobnih pogojih.
10. Poklicna samoreprodukcija in problemi poklicne resocializacije odraslih.
11. Razvoj znanosti in tehnologije in njen vpliv na strukturo dela:
a) Znanstvena organizacija dela, tejlorizem in njegove posledice za razvoj kvalifikacij
Vpliv sprememb v strukturi dela v sekundarnem in tercialnem sektorju na:
a) sistem izobraževanja, posebej poklicnega
b) programsko strukturo poklicnega izobraževanja
c) procese pridobivanja poklicnih znanj