Pregled uporabnega jezikoslovja

Pregled uporabnega jezikoslovja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

Splošni uvod v seznanjanje s področji uporabnega jezikoslovja (zgodovina UJ v svet in na Slovenskem, metodološki pristopi), iskanje in zbiranje informacij (institucije, ki se ukvarjajo z jeziko(slo)vnimi vprašanji, jeziko(slo)vni priročniki, iskanje virov in literature), spoznavanje posameznih področij uporabnega jezikoslovja (opisovanje jezika: slovnica, besedišče; korpusno jezikoslovje; jezik otrok; pragmatika; sporazumevanje v razlčičnih poklicih; jeziki za posebne potrebe; forenzično jezikoslovje; kontrastivno jezikoslovje in analiza napak; učenje in usvajanje maternega jezika, učenje in usvajanje drugega jezika, učenje jezika: motivacija, cilji in strategije; modeli izobraževanja v jezikovno mešanih okoljih; učenje jezika pri odraslih; psiholingvistika; sociolingvistika; jeziki v stiku; jezik in ekologija, jezik in spol; jezik in mediji; znakovni jezik; poslušanje; govorjenje in izgovorjava; branje; pisanje; ocenjevanje; prevajanje in tolmačenje; pismenost; retorika in stilistika; dvo- in večjezičnost; (kritična) analiza diskurza), seznanjanje z raziskovalnim delom raziskovalcev, ki se ukvarjajo s proučevanjem izbrane tematike na konkretnih primerih.

- David Crystal, 2003: The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
- Mark Aronoff in Janie Rees-Miller (ur.), 2001. The Handbook of Linguistics. Malden, Oxford: Blackwell Publishers.
- Norbert Schmitt (ur.), 2002: Introduction to Applied Linguistics. London: Arnold. Paul Bruthiaux, Dwight Atkinson, William G. Eggington,
- William Grabe in Vaidehi Ramanathan (ur.), 2005. Directions in Applied Linguistics. Multilingual Matters.
- Christopher J. Hall, Patrick H. Smith , Rachel Wicaksono (2011) Mapping Applied Linguistics: A Guide for Students and Practitioners. New York: Routledge.
- Izbrani članki iz znanstvenih revij in s svetovnega spleta