Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku

Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo

Vsebina

Monarhično-stanovski dualizem; vojne in zaokrožitev habsburške dedne posesti; politična razdelitev slovenskega etničnega ozemlja od 15. do 18. stoletja; demografska gibanja od srede 15. do srede 18. stoletja; gospodarski razvoj v 15. in 16. stoletju; turški vpadi v 15. stoletju; kolonizacija Uskokov; razvoj vojaške organizacije in povezovanje notranjeavstrijskih dežel; mesta in meščanstvo; položaj podložnika in kmečki upori; cerkvene in duhovne razmere od ustanovitve ljubljanske škofije do začetkov reformacije; protestantizem do prve slovenske knjige in prevoda Biblije; deželno knežja protireformacija in katoliška obnova; konfesionalni absolutizem; turški vpadi v Prekmurje v 17. stoletju; avstrijsko- beneška vojna; gospodarska kriza 17. stoletja; razslojevanje kmečkega prebivalstva, značilnosti zemljiškega gospostva v 17. in 18. stoletju; kmečki upori v 17. in začetku 18. stoletja; spremembe v strukturi plemstva; porast praznoverja in čarovništvo; kulturni razcvet v drugi polovici 17. stoletja in višek baroka; vloga Trsta; uveljavitev pravnega absolutizma; gospodarski razvoj v prvi polovici 18. stoletja; Terezijanske reforme in njihov pomen.