Slovensko-angleško prevajanje II D

Slovensko-angleško prevajanje II D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana

Predmet obsega:

a) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika angleškega jezika

b) Prevajanje in angleški jezik

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika: Teorija leksikalnega pomena; načela tvorjenja besednih zvez in vrst besednih zvez; stalne besedne zveze, kolokacije, frazni glagoli, zloženke; prevajanje besednih zvez; register; večplastnost sloga; slog in besedilna vrsta s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso; retorične figure.

Prevajanje iz angleščine v slovenščino:

Različni metodološki pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Prevajanje raznolikih besedil v slovenskem jeziku: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd.

Analiza prevodov in izhodiščnih besedil

Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov.

Splošni in specializirani enojezični in dvojezični slovarji in priročniki angleškega in slovenskega jezika v elektronski ali natisnjeni obliki.

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU https://fran.si/
Benson, Morton, Benson, Evelyn and Robert Ilson. 1997. The BBI Dictionary of English Word Combinations. Revised edition. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Berce, Sonja 2005. Angleški frazeološki slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Cowie, A. P., Mackin, R. in I. R. McCaig. 1998. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: Oxford University Press.

Duff, Alan. 1989. Translation. Oxford: Oxford University Press-

Carter, Ronald. 1998. Vocabulary. Applied Linguistic Perspectives. Second Edition. London and New York: Routledge.

Keber, Janez 2015. Slovar slovenskih frazemov. [Elektronski vir]. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Leech, Geoffrey Neil in Michael H. Short. 1995. Style in ficiton: a linguistic itnroduction to English fictional prose. London, New York: Longman.

Moon, Rosamund. 1998. Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-Based Approach. Oxford: Clarendon Press.

Orel Kos, Silvana. 1996. The wood behind the trees. V: Klinar, Stanko (ur.). Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino : teorija in praksa slovensko-angleške kontrastivne analize. Radovljica: Didakta, str. 93-106.

Orel Kos, Silvana. 1996. Slovensko-angleški in angleško-slovenski slovarček živalskih frazemov. V: Klinar, Stanko (ur.). Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino : teorija in praksa slovensko-angleške kontrastivne analize. Radovljica: Didakta, str. 107-148.

Orel Kos, Silvana. 2008. Idiomatika in stilistika angleškega jezika: študijsko gradivo za predvanja iz idiomatike za 2. letnik Medjezikovnega posredovanja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Sinclair, John. 1991. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.