Slovensko italijanska kontrastivna analiza

Slovensko italijanska kontrastivna analiza

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Vrste kontrastivne analize - možnosti in meje kontrastivne analize – izraba kontrastivne analize - klasifikacije slovenskih in italijanskih odvisnikov: tipi klasifikacij in različne gramatiške tradicije - zunajjezikovna dejanskost in njeno ubesedovanje - časovni odnosi (klasifikacija in grafična predstavitev): časovnost in zunajčasovnost, dobnost in »časovna nevezanost« - načini ubesedovanja časovnih odnosov: glagolske paradigme, prislovi, druge možnosti - glagolske paradigme; strukturiranje besedila s pomočjo glagolskih paradigem - kontrastiranje funkcij slovenskih in italijanskih glagolskih paradigem - vloga konteksta (besednega in situacijskega) pri izbiri glagolske oblike - časovni odnosi in glagolske paradigme - modalnost in glagolske paradigme - slovenski vid in italijanska optika (predstavitev problematike; kritična cona za slovenskega govorca in problem interference; principi izbire aspektualnega para pri slovenskem vidu /dovršnost vs nedovršnost/ in italijanski optiki /globalnost vs kurzivnost/; uzaveščanje teh principov).
Predmet eksplicira in uzavešča avtomatizirane principe maternega jezika in vzporedno predstavlja tujejezikovne ubesedovalne postopke (predvsem na področju slovenskega glagolskega vida in italijanske optike in na področju rabe glagolskih paradigem).

1. Italijanski jezik (Predmetni izpitni katalog za maturo 2002), Republiški izpitni center, 2000 (poglavji »Skladnja (sintaksa glagola)« in »Dodatek h katalogu/Kontrastiranje rab slovenskih glagolskih oblik z italijanskimi«, str. 103–122; 246–259).
2. T. Miklič, »Strutturazione del testo tramite forme verbali (analisi contrastiva)«, Scuola Nostra 17–18, 1986, str. 119–164.
3. T. Miklič, Kriteriji izbire med PERFEKTOM in IMPERFEKTOM v primerjavi s kriteriji izbire med DOVRŠNIKI in NEDOVRŠNIKI (Italijansko-slovenska kontrastivna analiza), Filozofska fakulteta, 1981, 113 str.
4. T. Miklič, »L'opposizione italiana PERFETTO vs IMPERFETTO e l'opposizione slovena DOVRŠNOST vs NEDOVRŠNOST nella verbalizzazione delle azioni passate«, Linguistica 23, 1983, str. 53–123.
5. T. Miklič, »Metafore o načinih gledanja na zunajjezikovna dejanja v obravnavanju glagolskega vida«, Slavistična revija 55, št. 1/2, 2007, str. 85–103.
6. T. Miklič, »Eksplicitno kontrastiranje principov ubesedovanja logičnih semantičnih relacij pri pouku tujega jezika: problem izražanja pogojenosti v različnih jezikih«, Uporabno jezikoslovje 3 (1994), str. 84–98.
7. OŽBOT, Martina, »Nekaj kontrastivnih beležk o italiajanščini in slovenščini in nekaj opažanj o jezikovni produkciji pri govorcih slovenščine v Italiji«. Jezik in slovstvo 54/1, 25–47.
8. J. Toporišič, Slovenska slovnica, Založba Obzorja, 21984 [referenčno delo, za konsultacijo po potrebi].
Na predavanjih priporočeni članki in razdeljeno gradivo.