Slovensko-nemško prevajanje III

Slovensko-nemško prevajanje III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Rozman Julija, doc. dr. Maček Amalija

Pri vajah iz slovensko-nemško prevajanje III študentje poglobijo predhodno pridobljena znanja in spretnosti na podrocju prevajanja iz nemšcine v slovenšcino ter ob delu z izbranimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje, poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture; srecajo se z analizo in oblikovanjem besedil, spoznajo razlicne besedilne vrste in osnovne razlike pri konvencijah besedilnih vrst med nemškim in slovenskim jezikom.

Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v nemšcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srecuje s splošnimi besedili, ki pa so zahtevnejša in jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti.

Študentje se seznanijo z uporabo slovarjev ter drugih leksikografskih pripomockov, razlicnih strokovnih prirocnikov, dodatne literature, spletnih baz, glosarjev ter drugih možnosti, ki so prevajalcu v pomoc pri njegovem delu. Pri seminarju predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o razlicnih rešitvah in virih zanje, seznanijo se z obvladovanjem osnovnih prevajalskih strategij slovenjenja na relaciji nemšcina - slovenšcina.

- Grah, K.; Klinar S. (1982): Slovenski toponimi v nemških besedilih; Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A–Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Debenjak, Doris (1995): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
- Debenjak, Doris (1992): Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS.
- Duden. Richtiges und gutes Deutsch (1997). Mannheim: Dudenverlag.
- Duden. Stilwörterburch (1997). Mannheim: Dudenverlag.
- Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter (1997). Mannheim: Dudenverlag.
- Hönig H. G.; Kußmaul, P. (1996): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 4. Aufl. Tübingen.
- Kußmaul, Paul (2009): Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2. Aufl. Tübingen. Gunter Narr Verlag.
- Kußmaul, Paul (2007): Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag.
- Izrocki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Handouts prepared by the teacher.