Stara grščina II/2

Stara grščina II/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, izr. prof. dr. Movrin David

Perfekt: šibki in krepki aktivni, mediopasivni; pluskvamperfekt; reduplikacija in atiška reduplikacija; optativ: tvorba in funkcije; potencialni pogojni stavki; raba konjunktiva v odvisnikih; odvisni optativ (optativus obliquus); glagol ????; posebnosti v rabi indikativa; irealis in irealni pogojni stavki; posebnosti v rabi infinitiva in participa; atematna konjugacija; glagoli ????µ?, ????µ?, ??µ? in ????µ?; verbalni adjektiv; posledični stavki; temporalni stavki; koncesivni stavki; glagoli na -??µ?; glagol ??µ?.

Osnovna literatura / Basic reading:

- Mihevc Gabrovec, E.: Grščina. Teksti in vaje za pouk grščine. Ljubljana, 2004, str. I–X, 68–132.
- Babič, M.: Grška slovnica. Ljubljana, 2000, str. 156–271.
- Keller, A., Russell, S.: Learn to read Greek II. New Haven and London, 2012.

Dodatna literatura / Additional reading:

- Bornemann, E.-Risch, E.: Griechische Grammatik, Frankfurt a. M., 1978.
- Bradač, F.: Grška slovnica. Ljubljana, 1968.
- Bradač, F.: Grška vadnica. Ljubljana, 1968.
- Dukat, Z.: Gramatika grčkoga jezika. Zagreb, 1983.
- Dokler, A.: Grško-slovenski slovar. Ljubljana, 1915 (Ponatis 1999).

Opomba: Dodatna literatura je zgolj v neobvezno pomoč študentom; za potrebe predmeta je dovolj odpredavana snov in temeljna literatura. V primeru razširitve snovi in v primeru večjega interesa študentov za posamezna poglavja se pri urah določijo strani in poglavja iz nabora dodatne literature.

Note: Additional reading is only recommended, not required; in order to pass the course it is sufficient to master the course content and be familiar with the basic reading. If the course content is expanded and if students show greater interest in particular topics, the instructor specifies the pages and chapters from the additional reading.