Terensko delo 2

Terensko delo 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:10

Ure vaj:20

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovar Tamara, prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

Predmet se izvaja v oblik seminarja (10 ur) in seminarskih vaj (20 ur).
Izhodišče za sodelovanje pri tem predmetu je znanje, pridobljeno pri predmetu Terensko delo 1 (predvsem pa izdelano preliminarno poročilo).
Glavni namen predmeta je študente usposobiti za izdelavo dejanskega strokovnega poročila o opravljenih terenskih raziskavah po merilih in standardih, ki jih predpisuje Pravilnik o arheoloških raziskavah Ministrstva za kulturo R Slovenije.
V seminarskem delu se študentje natančno spoznajo s temeljnimi akti, procedurami in zahtevami Pravilnika o arheoloških raziskavah in primeri dobrih praks v Sloveniji in doma.
Pri vajah študentje natančno analizirajo in dopolnjujejo oz. nadgrajujejo svoja predhodna preliminarna poročila do stopnje kvalitete in natančnosti, kot jo zahteva Pravilnik o arheoloških raziskavah. Pri tem morajo študentje že poznati različne tehnike in postopke arheoloških terenskih raziskav, probleme podepozitnih dogajanj in meddisciplinarno obravnavo arheološke stratigrafije oz. arheološkega zapisa na splošno. Seminarske vaje vključujejo tudi usposabljanje za publiciranje strokovnih poročil.