Uvod v etnomuzikologijo E

Uvod v etnomuzikologijo E

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Zgodovinski pregled razvoja etnomuzikologije.
Sodobni koncepti, teorije in metode.
Odnos med glasbenim narodopisjem, primerjalno muzikologijo, in moderno etnomuzikologijo ter med etnomuzikološko prakso v Sloveniji in drugje po svetu.
Etnomuzikologija in druge vede.
Pomembni etnomuzikologi, ustanove, združenja in relevantna literatura na Slovenskem in drugje.
Pot od terenskega raziskovanja do objave etnomuzikološkega prispevka.
Uvod v etnokoreologijo in etnoorganologijo.
Izbrane teme iz slovenske in svetovne etnomuzikološke prakse.
Del vaj (20 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskih vaj, ki obsegajo obisk z glasbo in etnomuzikologijo povezanih inštitucij.

Rice, Timothy. Ethnomusicology: A Very Short Introduction.
Pettan, Svanibor. “Glasbeno življenje na Zanzibarju in slovenska etnomuzikologija” https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JV24CDB7
Leydi, Roberto: Druga godba (Uvod in Spremna beseda). COBISS.SI-ID - 50638080
Sarkissian, Margaret in Ted Solis. Living Ethnomusicology. COBISS.SI-ID - 71874914
Vodušek, Valens: "O evropski etnomuzikologiji" , v: Etnomuzikološki članki in razprave, ur. Marko Terseglav in Robert Vrčon, Ljubljana, 2003. COBISS.SI-ID – 121543680
Kumer, Zmaga. Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi. COBISS.SI-ID - 3933696