Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jež Andraž, prof. dr. Perenič Urška

Vsebina

- Literarnost, pesniški jezik in »običajni« jezik, potujitev.
- Stil (obdobja, žanri, besedila) – kako ga opazovati. Zvočna ravnina stilne analize: osnove verzologije: ritem, metrum, metrično krepki in šibki položaji; verzni prestop; stopice, naglasni verz, zlogovno-naglasni verz, svobodni verz; kitica, sonet. Rima, asonanca, aliteracija, paronomazija. Zvočna simbolika (»zven« in »pomen«). Besedna, pomenska in skladenjska ravnina stilne analize: ponavljalne figure (geminacija, anafora, refren); metafora in primera; metonimija in sinekdoha; simbol in alegorija; ironija, hiperbola, litota; ogovorne figure (apostrofa, eksklamacija, retorično vprašanje); stopnjevanje, paralelizem, antiteza; inverzija in druge skladenjske figure. Ubeseditveni načini: opis, pripovedno poročanje, samogovor in dvogovor.
- Zgradba literarnega besedila: zunanja zgradba; verz/proza; razmerje med dolžino besedila in njegovo strukturo.
- Subjekt besedila in avtor: lirski subjekt, pripovedovalec, dramski subjekti.
- Perspektiva (gledišče).
- Motiv in tema. Predstavljeni prostor in čas. Literarne osebe, njihove funkcije v zgodbi. Pripovedno besedilo: fabula (zgodba) in siže (pripoved), dogajalni ritem; tipi pripovedovalcev (in fokalizacij); dialoškost med pripovedovalcem in literarnimi osebami. Dramsko besedilo: vloge dialoga (dogajalna, karakterizacijska, tematska); besedilo in uprizoritev.
- Pesniško besedilo: razmerje med lirskim subjektom, temo, motivom in verzom; so- in protipostavljanje elementov (glasovnih, skladenjskih, pomenskih).