Uvod v študij jezika

Uvod v študij jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

1. Jezik. Definicije in tipologija jezikov.
2. Jezikoslovje, lingvistika, gramatika, filologija.
3. Sistem in struktura. Jezik in govor. Paradigmatični in sintagmatični odnosi v jeziku. Sinhronija in diahronija.
4. Jezikovne funkcije.
5. Jezik kot znak. Osnove jezikoslovne semiotike.
6. Jezik in družba. Poligeneza in monogeneza ljudskega govora. Jezikovna divergenca in konvergenca.
7. Jezikovne zvrsti. Horizontalna (geografska) in vertikalna (socialna in funkcijska) členitev jezika.
8. Jezikovne ravni (fonetika in fonologija, morfologija, skladnja, leksikologija, besedotvorje, frazeologija, stilistika).
9. Sociolingvistika, psiholingvistika, nevrolingvistika, pragmalingvistika, kognitivna lingvistika.
10. Genetska tipologija jezikov. Kentumski in satemski jeziki.
11. Češčina, poljščina, slovaščina iz vidika jezikoslovne tipologije.
12. Pregled osnovnih faz razvoja češkega, poljskega in slovaškega knjižnega jezika.
13. Jezikovni in jezikoslovni priročniki, slovarji in slovnice.