Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 90

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

• Vprašanja in problemi vzgoje in izobraževanja so predstavljeni v zgodovinskem kontekstu. Razvoj teorij, konceptov, strategij reševanja problemov ter empirične ugotovitve v tej zvezi. Povezava pedagogike in andragogike z drugimi znanostmi.
• Vzgoja in izobraževanje sta obravnavana kot družbeno-zgodovinski fenomen.
• Identificiranje in analiziranje faz, mejnikov v razvoju teorije in prakse vzgoje in izobraževanja od začetkov do konca 16. stoletja: najstarejše civilizacije, antika, srednji vek, renesansa in humanizem, reformacija in protireformacija Komenský, razsvetljenstvo, neohumanizem, Herbart, reformska pedagogika. Zgodovinska analiza oblik vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, oblik formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja in učenja.

• Javornik, M. in Šebart, M. (1991). Herbartov koncept vzgoje. Sodobna pedagogika, št. 3–4, str. 138–147.
• Lawton, D. in Gordon, P. (2002.). A History of Western Educational Ideas. London, Portland: Woburn Press.
• Vidmar, T. (1995). Ideja permanentnega izobraževanja pri J. A. Komenskem v delu Pampaedia (Vsesplošno poučevanje). Andragoška spoznanja, 1, št. 1–2, str. 48–54.
• Vidmar, T. (2005). Nastajanje novoveške stopenjske šolske strukture. Ljubljana: ZIFF. str. 15–67, 69–77, 84–109, 111–158, 165–174.
• Vidmar, T. (2017). Zgodovina vzgoje in izobrazevanja v antiki in srednjem veku. Ljubljana: Znanstvena zalozba Filozofske fakultete.
• Žlebnik, L. (1973). Obča zgodovina pedagogike. Ljubljana: DZS. str. 5–138.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles in national and foreign literature in libraries and www.