Studijski programi druge stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika

Vsebine

Temeljni cilji magistrskega študijskega programa Pedagogika so študentom zagotoviti razvoj splošnih kompetenc humanistično izobraženega intelektualca s kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju pedagoških ved; uvesti jih v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje. Program je usmerjen tudi v zagotavljanje obvladovanja znanstvenih paradigem in orientacij, ki so pomembne za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov, za razumevanje povezanosti pedagoških pojavov in procesov ter družbe, obvladovanje praktičnega delovanja in reševanja praktičnih problemov s področja načrtovanja, organizacije, izvajanja in evalvacije vzgojno-izobraževalnih procesov v različnih kontekstih in na različnih stopnjah izobraževanja ter na področju kulture. Program zagotavlja kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri vodenju najzahtevnejših dejavnosti ter pri svetovanju in pomoči udeležencem izobraževanja, še posebej učencem/dijakom in njihovim staršem ter učiteljem pri pouku in v drugih oblikah dela v šoli, kakor tudi pri ustreznih izvenšolskih dejavnostih v različnih ustanovah s področja izobraževanja in kulture. Študentke in študenti razvijajo načine razmišljanja in delovanja, ki so značilni za sodobno zasnovano poučevanje in učenje, uvajajo se v sodobno znanstveno mišljenje, znanstvene prakse in identifikacijo s stroko, razvijajo pa tudi socalno-etične refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki ter strokovno kritičnost in odgovornost pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Didaktične strategije 60 15 15 0 7 celoletni
Izbrane metode pedagoškega raziskovanja 15 90 15 0 9 celoletni
Izbrane teme iz pedagoške psihologije 30 30 0 0 5 zimski
Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole 20 10 0 30 5 letni
Pedagoška sociologija II 30 30 0 0 5 zimski
Praksa 0 0 30 0 4 celoletni
Razvoj pedagoških konceptov 30 30 0 0 5 letni
Strategije razvoja izobraževanja 30 30 0 0 5 letni
Šolsko svetovalno delo II 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij 45 15 0 0 5 zimski
Teorija organizacij in vodenja 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Teorije čustvenih in vedenjskih težav 52 0 8 0 5 zimski
Uporabna otroška psihologija 30 0 30 0 5 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Zunanji izbirni predmeti 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Poklicna pedagogika 30 30 0 0 5 zimski
Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz didaktike II 30 30 0 0 5 zimski
Izkustveno učenje 30 0 30 0 5 zimski
Kurikularne teorije 30 30 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka