Studijski programi prve stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Univerzitetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika

Vsebine

Univerzitetni pedagoški prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika študentka in študentom ponuja kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved, uvaja v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje, študentkam in študentom ponuja obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, pomembnih za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov ter za sodelovanje pri reševanju praktičnih problemov, za obvladovanje praktičnega ravnanja v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah. Študij je podlaga za kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju zahtevnih del v različnih dejavnostih šole, pri pouku in drugih oblikah dela v šoli, ter pri ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah izobraževanja in delovanja na področju kulture. V okviru študija je fokus tudi na razvijanju načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene prakse, spodbuja razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanost profesionalni etiki, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami. Program zagotavlja tudi usposobljenost in pripravljenost za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij pri poučevanju in učenju ter usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev, zagotavlja pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje institucij, pri razvijanju programov, dela in procesov ter za pomoč pri pedagoškem in andragoškem svetovanju in, nenazadnje, program usposablja študentke in študente za uporabo znanja v praksi.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragoška didaktika 30 30 0 0 5 letni
Antropologija vzgoje 30 30 0 0 5 letni
Didaktika I 60 0 30 0 7 celoletni
Etika v vzgoji in izobraževanju 30 30 0 0 5 zimski
Obča andragogika 60 30 0 0 7 letni
Pedagoška statistika 60 0 60 0 9 celoletni
Primerjalna pedagogika 45 15 0 0 5 zimski
Psihologija osebnosti 60 0 0 0 5 letni
Razvojna psihologija 60 0 0 0 5 zimski
Zgodovina vzgoje in izobraževanja 90 0 0 0 7 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Andragoško svetovalno delo 60 0 0 0 5 letni
Didaktika II 30 0 15 0 5 letni
Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami 60 22 8 0 7 celoletni
Pedagoška psihologija 60 0 60 0 9 celoletni
Praksa (pedagoška) 0 0 15 0 4 celoletni
Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo I 30 30 0 0 5 zimski
Sistemske in ekonomske osnove izobraževanja 30 30 0 0 5 letni
Šolska pedagogika 45 15 0 0 5 zimski
Uvod v pedagoško metodologijo 30 0 30 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Zgodovina izobraževanja odraslih 60 0 0 0 5 zimski
Zgodovina pedagogike in šolstva 45 15 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz institucionalne predšolske vzgoje 30 30 0 0 5 letni
Procesi socializacije odraslih 60 0 0 0 5 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Pedagoška metodologija 60 0 0 0 5 zimski
Pedagoška sociologija I 60 30 0 0 7 zimski
Poklicna pedagogika in andragogika 60 0 0 0 5 zimski
Praksa (andragoška) 0 0 15 0 4 letni
Teorija vzgoje 60 30 0 0 7 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 7
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Interkulturnost v vzgoji in izobraževanju 30 30 0 0 5 zimski
Primerjalna andragogika 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Andragogika ciljnih skupin 30 15 15 0 5 zimski
Šolsko svetovalno delo I 45 0 15 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Sociologija izobraževanja odraslih 30 30 0 0 5 letni
Vzgoja za demokratično državljanstvo 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz didaktike I 60 30 0 0 7 celoletni
Metode izobraževanja odraslih 60 0 15 0 7 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka